Verlof en afwezigheid

Voor vakantie buiten de vastgestelde data wordt er geen extra verlof gegeven.

Verlof dat zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt opgenomen, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt door de directeur bij de leerplichtambtenaar gemeld, terwijl ouders hierover actief benaderd worden, zodat herhaling bestreden wordt.

Extra verlof kan worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Het verlof wordt verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot 1 of enkele dagen.

Voorbeelden zijn:
  • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de schooltijden kan: in overleg
  • bij verhuizing: 1 dag
  • bij huwelijk van bloed- en aanverwanten binnen de woonplaats tot en met de 3e graad: 1 dag
  • bij huwelijk van bloed- en aanverwanten buiten de woonplaats tot en met de 3e graad: 2 dagen
  • bij huwelijk van bloed- en aanverwanten in het buitenland tot en met de 3e graad: 5 dagen
  • bij 12,5-, 25-, 40-, 45-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijks- en/of ambtsjubileum van ouder(s)/verzorger(s) en grootouders: 1 dag
  • bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: 1 dag
  • bij ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg
  • bij bepaalde gezinsproblematieken: periode in overleg 

Dit verlof moet schriftelijk en ruim van te voren worden aangevraagd bij de directeur op daartoe bestemde formulieren. U kunt het verlofformulier ook vinden bij de downloads.