Klachten regeling

Wij hanteren de klachtenprocedure van Educatis, opgesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Deze ligt op school ter inzage. Ook op de website van Educatis kunt u deze klachtenprocedure vinden.

Formeel geeft deze klachtenregeling u de wettelijke mogelijkheid om een uitspraak te vragen op uw klacht van een onafhankelijke commissie. Deze klacht kan betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of juist op het nalaten daarvan en ook op gedragingen van ieder die in betrekking staat tot de school. Alleen klachten die onder geen andere regeling vallen, worden hier behandeld. Maar voordat er tot een klacht indienen wordt besloten, zullen er eerst andere stappen gezet zijn. Een klacht dient z.s.m. doch uiterlijk binnen drie maanden na de gedraging en/of beslissing te worden ingediend.

Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf, dan heeft het bevoegd gezag, in overleg met de vertrouwensinspecteur, de plicht daarvan aangifte te doen. Aan de onderwijsinspecteur wordt gemeld dat de aangifte gedaan is.