MR

Op onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn in het basisonderwijs ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. Dit is voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs geregeld in de Wet medezeggenschapsraad op scholen (WMS).

Wat zijn de taken van de MR en wat kan zij voor u betekenen?

De medezeggenschapsraad denkt mee over beleidsmatige en praktische zaken in en om de school, zoals de onderwijskundige doelstellingen, huisvesting, ouderparticipatie, buitenschoolse activiteiten, taakverdelingen en financiën. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, speelgoed tijdens het overblijven, meedenken over informatie avonden voor ouders, krijgen de ouders voldoende informatie over het functioneren van hun kind, is er voldoende aandacht voor de goede sfeer op school, zijn er aspecten die in het schoolplan onvoldoende aandacht krijgen.

De MR heeft informatie-, instemmings-, initiatief- en adviesrecht. Denk aan wijziging van het schoolplan, wijziging van het schoolreglement, wijziging van het beleid voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders, wijziging van de schooltijden, wijziging van het financieel beleid, wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van de school, aanstelling of ontslag van de schoolleiding. De MR moet over dit soort onderwerpen worden geïnformeerd en heeft in sommige gevallen advies- of instemmingsrecht. Identiteitsgebonden zaken worden niet in de MR besproken, deze worden behandeld in de Lokale identiteitsCommissie (LiC).

Wie zitten er in de MR?

De MR is samengesteld uit 4 personen, te weten 2 personen die de ouders vertegenwoordigen (oudergeleding) en 2 personeelsleden die het personeel vertegenwoordigen (personeelsgeleding).

Oudergeleding:
Françoise van der M
Anke P

Personeelsgeleding:
juf Astrid
juf Christine

Bas Dubbeldam woont als directeur van de school op uitnodiging van de MR (een deel van) de vergaderingen bij. Daarmee is de schoolleiding als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag direct betrokken bij de MR.

Wanneer de MR benaderen?

Wanneer een ouder/verzorger graag iets wil bespreken over de gang van zaken op school, dan is het de kortste weg om contact op te nemen met een leerkracht of met de directeur. Mocht een ouder/verzorger zaken aan de orde willen stellen die een breder verband betreffen, dan kan dat bij voorkeur via de MR. Er kan dan gevraagd worden om een onderwerp op de agenda te zetten voor de eerstvolgende vergadering door een email te sturen naar: mr.bogermanschool@educatis-rpo.nl of te bellen met de voorzitter of één van de leden. Ideeën, suggesties, en dergelijke horen we graag!

Vergaderdata (D.V.)

14 mei 2024
2 juli 2024

(De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Het zou fijn zijn als u het even meldt als u van plan bent een vergadering bij te wonen)

De notulen van de vergaderingen zijn hieronder te downloaden:
notulen 14 maart 2024
notulen 28 november 2023
notulen 30 augustus 2023
notulen 23 mei 2023
notulen 21 februari 2023
notulen 1 december 2022
notulen 31 augustus 2022